elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 23.07.2024

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej, Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bip.zpo2.mlawa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2006-05-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-07-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kwiatkowska, adres e-mail: zpo2@zpo2.mlawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 654 48 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący dostępność w placówce:

            Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2  w Mławie

            Adres: ul. Graniczna 39 , 06-500 Mława

            E-mail: zpo2dyr@zpo2.mlawa.pl

            Telefon: 23 654 48 25

            Fax. 23 654 48 25

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. link: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt 

 

Dostępność architektoniczna

 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie wchodzą dwa obiekty:

1)    budynek szkoły - „A”,

2)    budynek przedszkola - „B”.

 

Budynek szkoły - A

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie przy ul. Granicznej znajduje się przystanek MKM, linie 1, 2, 3. Autobusy są pojazdami niskopodłogowymi. Kierunki dojść do głównego wejścia do szkoły zostały oznakowane.

Dostępność wejść

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie nie jest dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku prowadzi wejście główne, które jest zadaszone lecz prowadzą do niego trzy stopnie schodów bez podjazdu. Do budynku szkoły prowadzą także dwa wejścia boczne od strony boiska. Wejście do hali sportowej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Przy wejściu głównym od strony ulicy Granicznej zainstalowany jest dzwonek przy drzwiach i można nim przywołać asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia lub nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu pod nr 23 654 48 25. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na korytarzu przy hali sportowej w każdej sprawie. Szkoła umożliwia poruszanie się po placówce osobie z psem przewodnikiem. Przy drzwiach wejściowych do szkoły został ustanowiony punkt kontaktowy z kontrolą wejść i wyjść z placówki.

Dostępność toalety

Hala sportowa będąca częścią składową obiektu szkoły wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku znajduje się wysoki parter oraz piętro z licznymi schodami. Brakuje podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, nie ma zamontowanych platform, pochylni oraz nie ma schodołazów. Szkoła nie posiada oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Nie funkcjonują systemy informacji głosowych i pętle indukcyjne. Placówka nie posiada alternatywnych sposobów ewakuowania osób wymagających szczególnego wsparcia.

Dostępność parkingu

Przed Szkołą Podstawową nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie przy ul. Granicznej znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem.

 

Budynek Przedszkola - B

Dojazd do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Mławie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Na ulicy Granicznej nieopodal  Budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Mławie znajduje się przystanek MKM, linie 1, 2, 3. Autobusy są pojazdami niskopodłogowymi. Kierunki dojść do głównego wejścia do przedszkola  zostały oznakowane.

Dostępność wejść

Budynek Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Mławie mieści się przy ul. Przyrynek 5 i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu do budynku znajdują się barierki i podjazd dla wózków inwalidzkich. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku znajduje się winda. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest domofon oraz został ustanowiony punkt kontaktowy z kontrolą wejść i wyjść z placówki. Istnieje możliwość telefonicznego przywołania asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia.

Utrudnienia

Przedszkole obsługuje sekretariat Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie. Z pracownikiem administracyjnym można umówić spotkanie w budynku przedszkola poprzez kontakt telefoniczny pod nr 23 654 48 25.  

Dostępność toalety

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem przedszkola wyznaczono wewnętrzne miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem.

Plac zabaw w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Wejście na plac zabaw znajduje się przy ul. Przyrynek 5 i jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia placu zabaw nie posiada barier architektonicznych.

Utrudnienia

Sprzęt zainstalowany na placu zabaw nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność toalety

Przy placu zabaw nie ma toalety.

Dostępność parkingu

Przy ul. Przyrynek wyznaczone są miejsca parkingowe, brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest skorzystanie z parkingu przy ulicy Granicznej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Ze względu na konieczność ustalenia terminu kontaktu z tłumaczem czas kontaktu ustalono do 3 dni, a realizacji tłumaczenia do 7 dni. Dodatkowo w przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille'a.

Na terenie placówki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza usług języka Braille'a. Ze względu na fakt oczekiwania na tłumaczenie czas uzyskania odpowiedzi został odroczony do 3 dni, a realizacji tłumaczenia do 7 dni.

Informacja o możliwości dostosowania treści i komunikacji dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Na terenie placówki zatrudnieni są specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności sporządzania treści pozwalających na sporządzenie treści i ustalenie sposobów komunikacji z osobami z deficytami intelektualnymi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Placówka zapewnia wszechstronną i dostosowaną do treści orzeczeń i opinii pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla osób ze szczególnymi potrzebami sporządzane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET). Szkoła prowadzi ponadto stałą obserwację i diagnozę postępów w nauce uczniów oraz ocenę ich zachowania, tak by na bieżąco dostosowywać metody, techniki i programy do realizacji zadań opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych. Wszelkie działania w tym obszarze są podejmowane dla dobra dzieci/uczniów we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami i wyspecjalizowanymi instytucjami w szczególności by uniknąć stygmatyzacji czy dyskryminacji. Ponadto w placówce wdraża się i promuje działania włączające społeczność szkoły do udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zespół ds. dostępności

Dyrektor Szkoły powołał stały zespół ds. dostępności, którego członkami są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych i specjalności pedagogicznych występujących w placówce.

Zespół w szczególności powołano w celu:

·         stałego przeglądu i udoskonalenia obowiązujących w placówce procedur,

·         sporządzania wieloletniego planu działań dostosowujących obiekty i funkcjonujące w nim systemy do warunków dostępności,

·         wykonywania cyklicznie audytów wewnętrznych,

·         opracowania alternatywnych metod wsparcia,

·         nowelizacji deklaracji dostępności.

Oświadczenia Dyrektora Zespołu w zakresie dostępności:

Deklaracja będzie podlegać min. raz do roku aktualizacji lub częściej jeżeli będą tego wymagać zmiany w zakresie dostępności.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Placówek Oświatowych nr 2
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021
Liczba wyświetleń: 926
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
31.03.2021
18:47:23
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:31:53
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:27:58
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:27:25
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:25:45
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:25:04
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:23:50
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:23:16
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:23:02
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:22:14
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:19:25
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:17:57
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:14:40
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:13:28
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:08:58
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:07:32
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:05:11
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:04:14
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:02:56
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
17:00:41
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:58:37
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:50:52
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:50:16
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:49:17
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:48:08
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:47:48
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:46:26
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:45:48
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:42:09
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:40:33
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:37:16
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
16:35:20
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
26.03.2021
12:49:51
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
26.03.2021
12:39:02
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
26.03.2021
12:34:33
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
26.03.2021
12:32:21
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.03.2021
16:35:51
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.03.2021
16:35:33
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.03.2021
16:34:56
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności